WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma KLIMAOPREMA POLSKA Sp. z  o. o., zwana dalej Gwarantem udziela Nabywcy gwarancji na sprzedane przez siebie produkty.

 2. Firma KLIMAOPREMA POLSKA podejmuje działania zmierzające do usunięcia wad i usterek produktów sprzedanych na terenie EU i Wielkiej Brytanii. Reklamowany towar jest przekazywany do Producenta przez Kontrahenta celem dokonania diagnostyki uszkodzenia i usunięcia wad fabrycznych  lub innych.

 3. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty sprzedaży produktów z zamówienia (faktury VAT), tj. do dnia.

 4. W okresie gwarancyjnym należy dokonywać systematycznej kontroli czystości i sprawności komponentów oraz ich konserwacji.

 5. Gwarancja obejmuje n. w. urządzenia:
  Anemostaty dostarczane przez KLIMAOPREMA POLSKA.

 6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres naprawy liczony w pełnych dniach kalendarzowych.

 7. Na karcie gwarancyjnej nie mogą znajdować się żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.

 8. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się  do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

 9. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę i wymianę uszkodzonych części, tylko w przypadku gdy zostanie stwierdzona wada z winy Sprzedawcy

 10. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez gwaranta na taki sam lub wolny od wad.

 11. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymian urządzenia na nowe nie jest możliwa, Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej za ten towar kwoty lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji.

 12. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez Gwaranta bądź przez Nabywcę, w zależności od kosztu wybranego przez Nabywcę przedmiotu.

 13. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie uzgodnionym pisemnie (e-mailem) między Gwarantem a Nabywcą i zgodnie z możliwościami fabrycznymi Producenta.


 

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek,  lub zmian konstrukcyjnych.

 2. Wad powstałych wskutek niewłaściwego montażu, przechowywania, eksploatacji lub konserwacji urządzenia, niezgodnie z dokumentacją techniczną;

 3. Używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z dokumentacją techniczną.

 4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu oraz wad powstałych wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych typu: ulewy, wichury, powodzie, pożar, kradzież.

 5. Uszkodzeń spowodowanych podłączaniem i zasilaniem urządzenia napięciem innym niż określone na tabliczce znamionowej.

 6. Naturalnego zużycia eksploatacyjnego.

 7. Produktów wykonanych na specjalne życzenie klienta zgodnie z jego zaleceniami, nie objętych badaniami fabrycznymi.

 8. Montażu, uruchomienia sprzętu, sprawdzania działania, konserwacji
 9. Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji zawarte są w kartach katalogowych producenta.

 10. Gwarancja i reklamacja nie będą rozpatrywane jeżeli z urządzenia zostanie usunięta tabliczka znamionowa lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację produktu.

 11. Wszelkie spory na tle udzielanej Gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Gwaranta.


  Warunkiem udzielenia gwarancji jest uregulowanie pełnej płatności za towar.

  Regulamin sprzedaży i warunków posprzedażowych :
  http://klimaoprema.pl/regulamin-sprzedazy/


 

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

 1. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie pisemnie po stwierdzeniu uszkodzenia lub wady towaru.

 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie oryginału faktury VAT i karty gwarancyjnej.

 3. Reklamowane urządzenie musi posiadać kompletną dokumentację z załączonym opisem usterki.

 4. Warunkiem uznania reklamacji będzie potwierdzona diagnoza techniczna Producenta urządzenia co do przyczyn i skutków uszkodzenia.

 5. W celu dokonania naprawy towaru należy dostarczyć go do Gwaranta na własny koszt. W przypadku zasadności naprawa lub wymiana urządzenia jak również zwrot do Nabywcy odbędzie się na koszt Gwaranta. Zostaną mu zwrócone  także koszty wysyłki

 6. KLIMAOPREMA POLSKA ma prawo obciążyć Nabywcę kosztem usługi serwisowej i/lub kosztami wymiany urządzenia oraz kosztami transportu, o ile stwierdzi się, że urządzenie jest sprawne lub uszkodzenie wynikło z przyczyn nie objętych gwarancją, a reklamacja była niezasadna

 7. Reklamowany towar należy zapakować w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu.
 8. W razie reklamacji zasadnej KLIMAOPREMA POLSKA zastrzega sobie prawo decyzji o sposobie jej realizacji, tj. o naprawie bądź wymianie sprzętu.

 9. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania Nabywca / Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt.